Aursunden

På disse sidene vil vi fylle på med relevant informasjon om både natur, kultur, historie og alt det som gjør bygda Aursunden til den bygda den er i dag.

God fornøyelse!

Livet på nordsida av Aursunden

Bygda Aursunden har rundt 55 husstander og ligger mellom Brekken og Glåmos på nordsiden av sjøen. Bygda hadde tidligere to skoler. Den ene er tatt over av Aursund Sanitetsforening. Ungdomlaget har lokalet Aftenrøden ved Kokkvollen.

Innsjøen

Aursunden er 44 kvadratkilometer stor og største dyp er 52 meter. Sjøen angis ofte som Glåmas kilde, men Aursunden har tilløp fra en rekke større fjellvann, blant annet Rien og Riasten.

Aursunden er regulert mellom 684 og 690 meter over havert. Nedenfor utløpet ligger kraftstasjonen Kuråsfossen.

Opprinnelsen til navnet på sjøen er omstridt. Men endelsen på ordet, -unden skal ha tilknytning til det engelske ordet «pound», som betyr sjø. En mulighet kan være at før reguleringen så var det mange ører, altså halvøyer som stakk ut i sjøen, derav aur.

Fiskebestanden i Aursunden er variert med overvekt av sik. Den ble sluppet ut på begynnelsen av 1900-tallet og var en viktig del av matressursene til innbyggerne rundt innsjøen. I tillegg finnes ørret, røye, harr, abbor og lake.

 

 Av Kari Sivertsen Haugen og Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Bildet øverst:
«Per og Dag ved Aursunden, 1918»
Foto: Gunnar Holmsen/ Nasjonalbiblioteket

I 1688 ble det foretatt en ommatrikulering av gårder omkring Røros Kobberverk. Her nevnes Hans Kock og Olluf Brynnilds som eiere av Snidkerwolden, som de hadde kjøpt av bergmester Jürgentz. Olluf, eller Olle Olsen Brynnilds, hadde i tillegg grashaga og gård på Røros. 

Snekkervollen strakte seg fra Søa til en merkestein øst for Myrmoen og langs fjellet til Møsmørvola, som var skillet mot gårdene i Brekken. Dette var alle de nåværende gårdene på Kokkvollen, Brynnildsvollen og Myrmoen. Merkesteiner og grenser til tross, rettspapirer viser at naboskapet med brekkingene ikke var helt ukomplisert.

Brynhildsvollen, også kalt Amsen.
Foto: Widerøe Flyveselskap

Hans Kock og Olluf Brynnilds var trolig de første som bygde seg gårder ved Aursunden, og det ble etter hvert ryddet flere voller etter som slektene vokste.

Snekkervollen fikk senere navnet Brynnildsvollen, og ble etter sigende en bra gård. Navnet snekkervollen tyder på at det har vært en form for drift der enda tidligere, kanskje som seter under en annen gård. Man vet blant annet at Evavollen og Smedvollen var gamle setervoller for bønder i Ålen.

Bildet er tatt på Evavollen, som var både skysstasjon og poståpneri. Over døra ses et skilt med posthorn.
Foto: Iver Olsen/ Rørosmuseet

Årene gikk, gårder ble bygd, og flere aursundinger kom til verden. Ungene fikk undervisning på Jamtvollen, før Per Strickert etter hvert flyttet skolen til Smedvollen.

Skolebygget, som står i dag, ble reist i 1894. Ungene fra Aursunden, Tamneset og Bekkosen gikk annenhver uke på skole her og på Tamneset.

Skolen ved Smedvollen.
Foto: Widerøe Flyveselskap

Den 28. juli 1892 sto veien på nordsida av Aursunden ferdig etter mange års arbeid. Veien ble bygd i tre etapper.

Strekningen fra Kroken til Glåmos sto ferdig i 1878, strekningen fra Brekken til Kokkvollen i 1884 og fra Glåmos til Kokkvollen i 1892.

Fra 1892 var det med andre ord mulig å kjøre med hjuldoning sommerstid, men om vinteren måtte man fremdeles ta seg fram over islagte sjøer og frosne myrer. Aursundveien ble faktisk ikke brøytet før på 1950-tallet.

Foto: Anders Beer Wilse/ Norsk Folkemuseum

Om våren var det om å gjøre å få veien kjørbar så tidlig som mulig. Den beste måten var å mylle, altså å kjøre på aske, svartjord og kamp. Kamp var et avvfallsprodukt fra kaldrøstinga. Det berettes at også isen mellom Evavollen og Tamneset ble myllet, slik at ungene kunne bli rodd med båt til og fra skolen. 

I dag er det ikke lenger en tidkrevende reise å ta seg til Brekken, og rettssaken om eiendomsgrensene er for lengst et tilbakelagt kapittel. I dag tar vi felles tak, med ønske om å bidra til levende bygdesamfunn rundt Aursunden. Men husk: en aursunding er fortsatt en aursunding, og en brekking er en brekking. 

Kikk innom igjen om ikke lenge. Vi lover flere beretninger om aursundinger og brekkinger i både fortid, samtid og framtid!

Mot Haugen

Kokkvollen

Kokkvollen

Kalsa

Evavollen

Brynnildsvollen og Kokkvollen

Brynnildsvollen og Kokkvollen

Brynnhildsvollene

Aursunden

Foto: Widerøe Flyveselskaps flyfoto

Kilder:
Rørosboka bind 3, av Jon O. Indset, Oliver Moen og Olav Kvikne.
På sta’a og uti markom, av Randi Borgos og Amund Spangen.
Kulturminneplan for Røros kommune fra 2020.
Muntlige beretninger