En gave til bygda

Brekken og omegn grendeutvikling

Nå stifter vi Brekken og omegn grendeutvikling, og dere har muligheten til å bli med!

Dere kan bidra gjennom kjøp av aksjer NOK 500,- pr. stk. for privat personer, lag, organisasjoner og bedrifter.

For spørsmål og handel:

Kristoffer Tamnes
Leder: Interimsstyre Brekken og omegn grendeutvikling
E-post

Kom gjerne med inspill, eller bli med i en av prosjektgruppene:

Axel Georg Borgos
Leder: Byggeprosjekt Brekken og omegn Grendeutvikling A/S
E-post

Jørn Erik Borgos
Leder: Næringsliv og tilflytting
E-post

Vedtekter for Brekken og omegn grendeutvikling

Vedtatt i stiftelsesmøte 25.11.2020

§1 Selskapets foretaksnavn skal være Brekken og Omegn Bygdeutvikling

§2 Selskapets forretningskontor er i Brekkebygd i Røros Kommune

§3 Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot stifterne, og selskapet kan ikke forplikte stifterne ved sine disposisjoner

§4 Selskapets formål er å bidra til kulturell, sosial og næringsmessig utvikling i de steder og bygder som faller inn under gamle Brekken kommune. Videre å kunne delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

§5 Selskapets aksjekapital er NOK, fordelt på aksjer pålydende NOK 500. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§6 Ved salg av aksjer skal aksjeeiere ha forkjøpsrett. Salg og kjøp av aksjer skal godkjennes av styret.

§7 Selskapets styre skal bestå av 3 til 5 medlemmer pluss 2 varamedlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§8 Signaturretten i selskapet har styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§9 Selskapet vil benytte ekstern autorisert regnskapsfører. En velger å ikke ha revisor da størrelsen på omsetning og antall ansatte ikke vil komme over pålagte grense de første driftsårene.

§10 På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
Styrets årsberetning
Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
Fastsettelse av styrehonorar
Valg av styre med vara
Vedtektsendringer
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.