Brekken kirke

Brekken kirke ble tømret og reist i årene 1876-1878. Innvielsen fant sted 17. juli 1878. Det var biskop A. Grimelund som vigslet kirken. Kirken er tegnet av arkitekt Jakob Willhelm Nordan (1824-1892). Den har 200 sitteplasser. Kirkens opprinnelige orgel ble satt inn i 1893. Dagens orgel er det andre i kirkens historie, det ble innviet i 1958. Orgelbygger er Bernhard Berntzen.
Det er sokneprest Vivi Schwencke Johnsbråten som er “vår” prest.

Brekken menighetsråd

Kirkevalget avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalg, og etter valget i 2019 består Brekken menighetsråd av følgende medlemmer:

Menighetsråd/sokneråd

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

«Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av kirkeordningen at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ» (kirkeordningen § 8 annet ledd).

Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsrådet og det kirkelige fellesrådet.

Menighetsrådene skal også ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. De har ansvar for kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni, samt ansvar for bevilging av offer i soknet – for å nevne noen av rådets mange oppgaver. Rådet medvirker også ved ansettelse av prester og andre kirkelige ansatte.

Det blir også arrangert konserter og “Syng med oss”-kvelder i regi av menighetsrådet.

Kilder:
http://www.roroskirke.no/index.php/contact/brekken-menighetsrad
http://www.roroskirke.no/index.php/menighetsradene
http://www.roroskirke.no/index.php/kirkene-vaare/brekken-kirke